Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Contactgegevens

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Gebruiksrecht App

Artikel 5 – Aanmelding en registratie en opschorting

Artikel 6 – Toegang tot de Jungle the Bungle App 

Artikel 7 – Kosten

Artikel 8 – Privacy 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 11 – Apple

Artikel 12 – Google

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Gebruiker (hierna ook: “Ouderaccount”) of het Kind (hierna ook: “Kinderaccount”) binnen de Jungle the Bungle App waartoe de Gebruiker of het Kind toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Dienst: de mobiele applicatie (“de App”) met de naam Jungle the Bungle die beschikbaar is voor Gebruikers op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google inclusief eventuele updates. In de Jungle the Bungle App wordt inhoud beschikbaar gesteld waarmee kinderen tussen de 2 en 8 jaar spelenderwijs een nieuwe taal kunnen leren.
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Gebruiker: de meerderjarige natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die van de App gebruik maakt;
 • Gebruikersovereenkomst: de Overeenkomst die door registratie wordt aangegaan en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Kind: de natuurlijke persoon in de leeftijd van 2-8 jaar die via een Kinderaccount gekoppeld aan een Ouderaccount gebruik maakt van de App;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Gebruiker ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Gebruiker en Jungle the Bungle B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Contactgegevens

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jungle the Bungle B.V. Hieronder wordt in deze algemene voorwaarden (AV) en elders op de site verstaan:

Volledige naam: Jungle de Bungle B.V.

KvK nummer: 78649684

BTW-nummer: NL861483078B01

IBAN: NL71 RABO 0357 0767 29

Adres: Nicolaas Barnhoornweg 27, 2202 JA Noordwijk 

Mailadres: info@junglethebungle.com

Website: www.junglethebungle.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jungle the Bungle B.V. met betrekking tot de Dienst en op de tot stand gekomen Overeenkomst voor levering van de Dienst tussen Jungle the Bungle B.V. en de Gebruiker.
 2. De ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. 
 3. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet voorzien, treft Jungle the Bungle B.V. een regeling naar redelijkheid. 
 4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 –  Gebruiksrecht App

 1. Om gebruik te kunnen maken van de App, moet Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitaal platform. 
 2. Jungle the Bungle B.V.  verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 
 3. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van de Voorwaarden.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen. Het is Gebruiker ook niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 5 – Aanmelding en registratie en opschorting

 1. Het Aanbod is uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar). 
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de App downloadt op een ondersteunend apparaat op één van de door Jungle the Bungle aangegeven wijzen.
 3. Gebruikers hebben het recht de aankoop binnen 14 dagen te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Hoe u dit recht effectueert leest u bij de App Store en Google Play Store
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in het aanbod en/of de Overeenkomst genoemde periode (een maand of een jaar).
 5. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de einddatum van de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 6. Als Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren. De bewijslast voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst ligt wettelijk bij de partij die zich op de gevolgen van de mededeling beroept. Wie de overeenkomst ontbindt moet aantonen dat de mededeling de geadresseerde ook daadwerkelijk tijdig heeft bereikt.
 7. Jungle the Bungle B.V. is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van Jungle the Bungle B.V. – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen van de Gebruiker. 

Artikel 6 – Toegang tot de Jungle the Bungle App

 1. Om de App te gebruiken moet de Gebruiker een Ouderaccount aanmaken. 
 2. De inloggegevens die toegang geven tot de Jungle the Bungle App zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. 
 3. Een Gebruiker met een Ouderaccount kan maximaal drie Kinderaccounts aanmaken. Aan ieder Kinderaccount is een profiel gekoppeld waarin de individuele voortgang wordt bijgehouden.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen de App of zijn inloggegevens aan derden te verstrekken.
 5. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn Ouder- en Kinderaccounts worden verricht. 
 6. Jungle the Bungle zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de Jungle the Bungle App, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
 7. Jungle the Bungle B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van de website of applicatie, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens Jungle the Bungle B.V. ontstaat.

Artikel 7 – Kosten

 1. Jungle the Bungle brengt voor het gebruik van de App kosten in rekening, welke voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst worden gecommuniceerd
 2. De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App. 
 3. Het is Jungle the Bungle B.V. toegestaan jaarlijks haar prijzen aan te passen in overeenstemming met de inflatie-indexatie.  
 4. Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Gebruiker opgegeven e-mailadres of in de App.

Artikel 8 – Privacy

 1. Jungle the Bungle B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers en Kinderen voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor marketing en analysedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy statement.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de App en de Digitale Inhoud waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Jungle the Bungle B.V. 
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave of inhoud van de Website of Applicatie op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungle the Bungle B.V.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Jungle the Bungle geeft geen garantie met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Digitale inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan.
 2. Jungle the Bungle B.V. garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal zijn en/of te allen tijde en zonder storing zal functioneren. Jungle the Bungle B.V. behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. 
 3. Jungle the Bungle B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Digitale inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of Digitale Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden.

Artikel 11 – Apple

In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:

Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden.

Het gebruiksrecht in artikel 4 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple Jungle the Bungle B.V.

Artikel 12 – Google

In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google apparatuur en/of programmatuur:

Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de App Voorwaarden.

Het gebruiksrecht in artikel 4 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.

Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google Jungle the Bungle.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 – wijziging Algemene Voorwaarden

Jungle the Bungle B.V. kan deze Voorwaarden wijzigen. De voorwaarden zijn het laatst gewijzigd:

November 2023nl_NLNL